Smt. Sushila Devi Singhania

Dr. Raghavpat Singhania

Mr. Madhavkrishna Singhania

Mr. A.K. Saraogi

Dr. Nidhipati Singhania

Mr. Paul Hugentobler

Mr. Sudhir Jalan

Mr. Ashok Sinha

Mrs. Deepa Gopalan Wadhwa

Mr. Mudit Aggarwal

Mr. Ashok Kumar Sharma

Mr. Saurabh Chandra

Ms. Praveen Mahajan

Mr. Rakesh Sethi